Obraz
""

RID w SGH

SGH uzyskała niemal 11,4 mln złotych dofinansowania na realizację projektu „Rozwój potencjału badawczego SGH dla trwałego wzrostu oraz odpornych i inkluzywnych społeczeństw” dofinansowanego ze środków Ministra Nauki w ramach Programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Projekt będzie realizowany w latach 2024-2027, a jego celem jest prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych przez zespoły badawcze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie priorytetowych obszarów badawczych określonych w Polityce naukowej SGH. Mają one prowadzić do zwiększenia roli społeczności akademickiej SGH w międzynarodowym środowisku naukowym oraz zwiększenia ich wpływu na funkcjonowanie regionalnego, krajowego i międzynarodowego otoczenia społeczno-gospodarczego.
Co istotne, znaczna część działań realizowana będzie w formule wewnętrznych konkursów, otwartych dla określonych grup pracowników i doktorantów SGH. Chcemy również wspierać dzielenie się doświadczeniami przez beneficjentów wsparcia i, tym samym, wzmacnianie więzi łączących członków naszej społeczności.
Projekt wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku. 

Projekt realizowany jest przy szerokim udziale pracowników SGH. Na poziomie operacyjnym, kluczową rolę odgrywa Zespół do spraw wdrożenia i utrwalenia planu „Rozwój potencjału badawczego SGH dla witalnego i odpornego wzrostu oraz odpornych społeczeństw", powołany Decyzją Rektora nr 10/2024.

W ciągu pierwszych trzech lat projektu realizowanych będzie sześć zadań, w ramach których przyznawane będą granty badawcze (zadanie 1), organizowane będą konferencje i seminaria międzynarodowe (zadanie 2), finansowana będzie mobilność ukierunkowana na działalność badawcza i pozyskiwanie oraz prowadzenie projektów badawczych (zadanie 3), rozwijany będzie warsztat metod dydaktycznych (zadanie 4), wzmacniane będą działania upowszechniające wyniki badań oraz czasopisma SGH (zadanie 5), a także wspierane będą rozwój osobisty i proces publikowania (zadanie 6). W 2027 r. podjęte zostaną działania utrwalające wypracowane rezultaty (zadanie 7).